Accreditatie

Voor herregistratie moeten binnen 5 jaar 80 accreditatiepunten worden verkregen. In deelgebied 2, individuele deskundigheidsbevordering, kunnen maximaal 30 punten worden verkregen.

- Instructieschema voor toekennen van accreditatiepunten voor herregistratie

- Overzicht accreditatiepunten

- Aanvraagformulier accreditatiepunten

Accreditatiepunten kunnen worden verkregen vanaf het moment van registratie aanvraag door deelname aan een scholingsdag, cursus, werkgroep, congres, symposium, onderzoekersbijeenkomst, lezing en andere bijeenkomsten (hierna te noemen scholingsactiviteit) of relevante activiteiten.

Algemene criteria om voor NVvOD accreditatiepunten in aanmerking te komen:

1. Deelgebied scholingsactiviteit:

De inhoud van de scholing is relevant voor de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het “kwaliteitskader oncologie datamanagement” en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied.

De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude.

De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de gezondheidszorg.

De scholing sluit aan bij door de beroepsvereniging erkende (inter)nationale standaarden en/of richtlijnen en/of vigerende consensus afspraken.

De doelgroep van de scholingsactiviteit is primair of gedeeltelijk de oncologie datamanager en de scholing heeft praktische relevantie voor het werk van de datamanager

De scholing geeft overzicht van een vakgebied of betreft de stand van zaken landelijk of regionaal, van één of meerdere studies.

2. Deelgebied individuele deskundigheidsbevordering:

Vakdocent en/of het ontwerpen en houden van een voordracht of workshop.

Organisatie van een scholingsdag, cursus, werkgroep, congres, symposium, onderzoekersbijeenkomst, lezing en andere bijeenkomsten.

Deelname aan beroepsinhoudelijke, formeel ingestelde commissies, organen en werkgroepen per lidmaatschapsjaar.

Publicatie in een op de eigen beroepsgroep gericht vaktijdschrift of in een tijdschrift met een impactfactor.

Scholingsdagen – Certificaten

Certificaten worden alleen verstrekt aan deelnemers die aanwezig zijn vanaf aanvang van het programma t/m het einde van het programma. Mocht er sprake zijn van overmacht, dan kan aan het bestuur schriftelijk worden gevraagd om alsnog certificaat en accreditatiepunten toe te kennen, vergezeld van uitleg over de aard van de overmacht. Te allen tijde moeten deelnemers reeds anticiperen op files en eventuele treinvertragingen tot een half uur, daar deze tot de normale hinder horen in ons land. De laatsten kunnen dus niet als overmacht worden opgevoerd, tenzij aantoonbaar erger dan hiervoor genoemd.

Vragen? Mail naar accreditatie@nvvod.nl

Laatste Nieuws


Presentaties plenaire dag najaar 2020

Door Mariëlle van Smeerdijk op 21-12-2020 11:20:50

De presentaties van de plenaire scholingsdag, georganiseerd door regio Enschede, zijn voor leden van...
Lees artikel

Recist scholing 2020

Door Mariëlle van Smeerdijk op 04-12-2020 13:54:19

RECIST scholing  AvL en NVvOD trekken samen op!   Maandag 23 november 2020 stond...
Lees artikel

NVVOD dag 3 november 2020

Door Mariëlle van Smeerdijk op 04-12-2020 13:49:11

Op 3 november 2020 vond de 23-ste scholingsdag van de NVvOD plaats met als thema “Innovatie in...
Lees artikel