Aanvragen registratie in Kwaliteitsregister
NB: lidmaatschap NVvOD is niet verplicht om een aanvraag te doen, wel geldt een aangepast tarief voor niet-leden.

De registratiecommissie vergadert drie keer per jaar (in februari, juni en oktober) en behandelt in deze vergadering de aanvragen voor preregistratie, registratie en herregistratie.  Aanvragen kunnen op elk moment  worden ingediend. Het is niet altijd nodig dat een aanvraag in de vergadering behandeld wordt. In dat geval krijgt de aanvrager eerder bericht, vaak binnen 6 weken.

Wie opgenomen wil worden in het Kwaliteitsregister dient zich eerst te preregistreren. Uiterlijk drie jaar na goedkeuring van de preregistratie moet een aanvraag registratie ingediend zijn. (indien men bij preregistratie ook al voldoet aan de eisen voor registratie kunnen de preregistratie en registratie gelijktijdig aangevraagd worden) De duur van de (her) registratieperiode is vijf jaar. Uiterlijk vijf jaar na de (her)registratiedatum moet een aanvraag herregistratie ingediend zijn. Meer uitgebreide informatie over het systeem van toetsing en registratie vindt u in hoofdstuk 7 van de kwaliteitskaders.
Aanvraag doen:  Voldoet u aan alle voorwaarden?

Check dit eerst in het voor u van toepassing zijnde kwaliteitskader!
Kwaliteitskader lokaal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader oncologie monitoring

Lees meer over  (Voor)opleiding en GCP
Lees meer over (het aanvragen van)  Accreditatiepunten

Download het voor u van toepassing zijnde aanvraagformulier: Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk in, en voeg de vereiste bijlagen bij. Dateer en onderteken het aanvraagformulier. Ook uw leidinggevende dient te tekenen.

Preregistratie

Aanvraagformulier preregistratie lokaal oncologie datamanager

Aanvraagformulier preregistratie centraal oncologie datamanager

Aanvraagformulier preregistratie oncologie monitor

Registratie

Aanvraagformulier registratie lokaal oncologie datamanager

Aanvraagformulier registratie centraal oncologie datamanager

Aanvraagformulier registratie oncologie monitor

Overzicht interne scholing lokaal oncologie datamanager

Overzicht interne scholing centraal oncologie datamanager

Overzicht interne scholing monitor

Alle onderdelen van het overzicht interne scholing moeten afgetekend zijn bij aanvraag registratie. Het formulier hoeft niet meegestuurd te worden, maar kan (steeksproefsgewijs) worden opgevraagd.
 

Herregistratie

Voor herregistratie moeten binnen 5 jaar 80 accreditatiepunten worden verkregen. In deelgebied 2, individuele deskundigheidsbevordering, kunnen maximaal 30 punten worden verkregen. Informatie over accreditatiepunten(toekenning)  is te  vinden via de link: Accreditatie 

Raadpleeg ook de scholingsagenda's die te vinden zijn op de pagina van de Scholingscommissie onder de knop "Scholing"

Aanvraagformulier herregistratie lokaal oncologie datamanager

Aanvraagformulier herregistratie centraal oncologie datamanager

Aanvraagformulier herregistratie oncologie monitor

Standaard Scholingsoverzicht voor herregistratie

Het standaard scholingsoverzicht herregistratie moet meegestuurd worden met de aanvraag herregistratie.
Tip: houdt het scholingsformulier bij vanaf de (her)registratiedatum!

Formulier met bijlagen inscannen en mailen naar de registratiecommissie t.a.v. Janine Akkermans, j.akkermans@iknl.nl
Per e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging.
Het originele (papieren) aanvraagformulier met bijlagen dient door aanvrager gedurende de (pre/her)registratieperiode bewaard te blijven. Dit kan (steeksproefsgewijs) worden opgevraagd.

Kosten aanvraag:
Preregistratie:  NVvOD leden € 10,00 / niet-leden € 25,00
Registratie:      NVvOD leden € 35,00 / niet-leden € 75,00
Herregistratie:  NVvOD leden € 25,00 / niet-leden € 60,00

Betaling:

Rabobank: NL97 RABO 0132 9707 59 te Utrecht

Graag de volgende gegevens vermelden bij betaling: naam aanvrager, naam werkgever, NVvOD lidmaatschapsnummer (indien van toepassing) en welke aanvraag het betreft.
 

Zorg voor tijdige betaling, pas als de betaling ontvangen is wordt de aanvraag in behandeling genomen!
Na beoordeling krijgt u per e-mail bericht van de beslissing (goedkeuring, afkeuring of nadere informatie nodig)

Opname in register: Na een positieve  beoordeling van de aanvraag tot (her)registratie wordt de naam van de geregistreerde en de organisatie waar deze werkzaam is, vermeld in het openbaar register lokaal oncologie datamanagers dat te raadplegen is op de website van de NVvOD. Indien een geregistreerde niet vermeld wilt worden op de website dan kan deze dit kenbaar maken aan de registratiecommissie.
 
Afwijzing: In het geval van afwijzing krijgt de aanvrager schriftelijk bericht. De aanvrager kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de registratiecommissie. Dit zal als een geschil worden behandeld.

Privacybeleid

 

 

Laatste Nieuws


Presentaties plenaire dag najaar 2020

Door Mariëlle van Smeerdijk op 21-12-2020 11:20:50

De presentaties van de plenaire scholingsdag, georganiseerd door regio Enschede, zijn voor leden van...
Lees artikel

Recist scholing 2020

Door Mariëlle van Smeerdijk op 04-12-2020 13:54:19

RECIST scholing  AvL en NVvOD trekken samen op!   Maandag 23 november 2020 stond...
Lees artikel

NVVOD dag 3 november 2020

Door Mariëlle van Smeerdijk op 04-12-2020 13:49:11

Op 3 november 2020 vond de 23-ste scholingsdag van de NVvOD plaats met als thema “Innovatie in...
Lees artikel